شرایط عضویت و استفاده از خدمات سامانه پیشرفت تحصیلی:


شرایط عضویت و استفاده از سامانه تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد

هدف اصلی و اساسی سامانه پیشرفت تحصیلی تسهیل فرایندهای اموزشی و تربیتی و ارتقای کیفی خدمات آموزشی و پرورشی می باشد

هرگونه استفاده از این سامانه به معنی پذیرفتن شرایط مندرج در این سامانه می باشد

سامانه پیشرفت تحصیلی در رد ثبت نامهایی که با اطلاعات واهی و غیر واقعی انجام می پذیرد کاملا مختار است.

عضویت در سامانه فقط برای یک سال تحصیلی می باشد که از زمان ثبت نام در سامانه شروع و تا پایان خرداد ماه همان سال تحصیلی ادامه دارد

شما موافقت کرده و می‌پذیرید که خود مسؤول حفظ رمزهای محرمانه ومورد استفاده جهت دسترسی به سامانه هستید. بر همین اساس، موافقت می‌کنید که در سامانه مسئول کلیه فعالیت‌های هستید که تحت نام کاربری شما انجام می‌شود.

آموزشگاه حق واگذاری سامانه به اموزشگاه دیگر ندارد

سامانه پیشرفت تحصیلی این حق را دارد تا در متن شرایط عضویت تغییر ایجاد نماید که در صورت انجام این کار ، این تغییرات به اطلاعات کاربران محترم خواهد رسید

جهت اطلاع از آخرین تغییرات شرایط عضویت لطفا قبل از هر ورود به سامانه شرایط عضویت را مجددا مطالعه نمایید