قابلیتهای جدید سامانه پیشرفت تحصیلی
مدیریت هوشمند مدارس
حضور و غیاب
موارد انضباطی
آزمون آنلاین
برنامه ریزی
مشاوره
تحلیل پیشرفت
اطلاع رسانی آنی
تحلیل نمرات
انواع کارنامه ها
انواع گزارشها
انواع نمودارها

پنل های متعدد

 1. پنل مدیر
 2. پنل دبیر
 3. پنل مشاور
 4. پنل دانش آموز
 5. پنل اولیا

ماژول های متعدد

 1. ماژول ثبت نمرات
 2. ماژول تحلیل نمرات
 3. ماژول کارنامه ها
 4. ماژول نمودارها
 5. ماژول گزارشها

ماژول های متعدد

 1. ماژول برنامه ریزی درسی
 2. ماژول وضعیت انضباطی
 3. ماژول اخبار
 4. ماژول پیام ها
 5. ماژول حضور و غیاب

اپلیکیشن های اختصاصی

 1. اپلیکیشن ویژه دبیران
 2. اپلیکیشن ویژه دانش آموز
 3. اپلیکیشن ویژه آزمونهای آنلاین

امکانات متنوع

 1. ماژول مدیریت شهریه
 2. ورودی اکسل
 3. خروجی اکسل
 4. امکانات سفارشی
 5. به روز رسانی مداوم