قابلیتهای سامانه برنامه ریزی و مدیریت زمان

امکانات سامانه برنامه ریزی

 1. برنامه ریزی درسی
 2. برنامه ریزی غیر درسی
 3. برنامه ریزی برای همه مقاطع تحصیلی
 4. مدیریت زمان
 5. بر اساس آخرین دستاوردهای روانشناسی و مدیریت زمان

امکان ثبت و پیگیری انواع فعالیتها

 1. ثبت عملکرد مطالعه
 2. ثبت نتایج آزمونها
 3. ثبت اهداف
 4. اولویت بندی فعالیتها
 5. ثبت فعالیتهای خارج از برنامه

انواع گزارشها

 1. گزارشهای روزانه
 2. گزارشهای ماهانه
 3. گزارشهای هفتگی
 4. گزارش به تفکیک نوع فعالیت
 5. گزارش مجموع ساعات مطالعه

نظارت و مشاوره مداوم

 1. امکان مشخص نمودن ناظر و پشتیبان
 2. بررسی هفتگی و آنلاین برنامه ها توسط ناظر
 3. بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه به صورت پیوسته

انواع گزارشها

 1. گزارش وضعیت مطالعه
 2. گزارش وضعیت پیشرفت
 3. گزارش نتایج آزمونها

انواع نمودارها

 1. نمودار روزانه وضعیت مطالعه
 2. نمودار هفتگی وضعیت مطالعه
 3. نمودار ماهانه وضعیت مطالعه
 4. نمودار مقایسه میزان مطالعه دروس مختلف
 5. نمودار عملکرد آزمونهای مختلف