قابلیت های جدید سامانه آزمون آنلاین
امکان طراحی هر نوع سوال
سوال صحیح و غلط
چند گزینه ای
کوتاه پاسخ
نقطه چین
تشریحی
سوالات جورکردنی
تصحیح خودکار
بانک سوال پیشرفته
تحلیل پیشرفت
کارنامه علمی
با و بدون نمره منفی
و ده ها امکان دیگر
بخشی از امکانات سامانه پیشرفته آزمون آنلاین می باشد

امکانات سامانه آزمون آنلاین

 1. امکان برگزاری آزمون تستی
 2. امکان برگزاری آزمون صحیح وغلط
 3. امکان برگزاری آزمون کوتاه پاسخ
 4. امکان برگزاری آزمون عددی
 5. امکان برگزاری آزمون تشریحی

امکانات سامانه آزمون آنلاین

 1. امکان زمانبندی آزمونها
 2. امکان تصحیح خودکار و دستی
 3. امکان تکرار آزمون
 4. امکان آزمون با نمره منفی
 5. امکان نمایش پاسخ های صحیح

امکانات سامانه آزمون آنلاین

 1. امکان طراحی هر نوع سوال
 2. امکان استفاده از سوالات طراحی شده قبلی
 3. امکان برگزاری آزمون فصل به فصل
 4. امکان تحلیل سوالات آزمون
 5. و ...